Slik er vår organisasjon

Vår organisasjon

Lambertseter Ungdomskorps ledes av et styre på seks medlemmer. Dette er leder, nestleder, kasserer og tre styremedlemmer. Hver av disse, med unntak av lederen, har igjen ansvar for hver sin komité. 

Notekomiteen skal sammen med dirigenten planlegge korpsets konserter og musikalske arrangementer. De har ansvar for kopiering og fordeling av noter, og innsamling av dette etter bruk. Komiteen skal holde notearkivet i orden i henhold til instruks, og jobbe med elektronisk arkivering for dette. 

Finanskomiteen har ansvaret for korpsets regnskap og budsjett. Finanskomiteen har også det overordnede ansvar for evt. loddsalg og annet inntektsgivende arbeid. 

Utstyr- og rekrutteringskomiteen skal drive aktivt rekrutteringsarbeid, og har ansvar for at LUK har et godt forhold til, og god kontakt med skolekorps i sognet. Komiteen har også ansvar for at korpsets medlemmer har de effekter de skal, samt at det foreligger et tilstrekkelig lager. Komiteen har ansvar for korpsets instrumenter og uniformer. 

Arrangementskomiteen skal ha ansvar for alle LUKs arrangementer. Det være seg tur, fest, konserter etc. Ved behov kan styret også opprette egne grupper for spesielle arrangementer, som f.eks. ved jubileum. Slike grupper skal søke styrets godkjenning. 

Digital- og kommunikasjonskomiteen skal ha ansvaret for LUKs hjemmeside, sosiale medier og synlighet i disse, digital lagring av styredokumenter samt kommunikasjon og informasjon til medlemmene.
Søk
Driftes av Styreportalen AS